A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chorvatsko - Průvodce

Stručná hisorie Chorvatska

Území dnešního Chorvatska bylo, již osídleno v paleolitu, ve starší době kamenné, jak dokládají některé nálezy. V neolitu, v mladší době kamenné pronikají první obyvatelé Přední Asie do přímořských oblastí. Ze střední Evropy v pozdní době bronzové osídlili území indoevropské Ilyrské kmeny. Od starověku žili na východním pobřeží Jadranského moře uvedené Ilyrské kmeny. V pátém století před naším letopočtem zvlášť vynikal kmen Dalmatů, proslulý svými sady, vinohrady a především získáváním solí. Vhodné pobřeží jim záhy umožnilo, aby se stali dovednými mořeplavci. Své zboží prodávali Italikům, Keltům a dalším kmenům. Značný rozkvět Ilýrie vzbudil obavy Říma a tak roku 233 před naším letopočtem sem poslali svá vojska. Houževnatý odpor proti římské expanzi kladli nejen Dalmatové, kteří úspěšně bránili svoji nezávislost až do roku 23. před naším letopočtem. Do 5. století našeho letopočtu je území součástí říše východořímské. Římská nadvláda připravila Ilyry o veškerý majetek, půdu zabrali římští velkostatkáři a z původních obyvatel se stali otroci a nevolníci. Istrie se však stala natolik provázenou Římem, že v Poreči, Pule, Novigradu a Koperu byly zřízeny první křesťanské diecéze. Říše římská se po smrti císaře Theodosia roku 395 rozdělila na východní a západní část, kam patřila i Istrie. Od konce pátého století osidlují jadranské pobřeží Slované. Místním rolníkům snížili na polovinu dávky a tím přirozeně získali své spojence. Ničili císařské a otrokářské statky a latifundie. Značná část půdy byla odňata velkým majitelům a přešla do rukou svobodných zemědělců. Na území si dělala nárok i Byzance, a tak pravidelně docházelo k vojenským střetům v 6. až 9. století. Germánští frankové v roce 788 ovládli Istrii i když stále zůstávala formálně součástí Byzanské říše.

Na konci 9. století vzniká Chorvatský stát. Roku 925 byl chorvatský kníže Tomislav prohlášen králem. Zvláštní postavení si ve středověku udržoval Dubrovník /Ragusa/ a jeho okolí. Slované po krizi i následném hlubokém úpadku opět zabezpečili rozkvět celé oblasti. Stali se velmi dobrými mořeplavci, řemeslníky a zdatnými obchodníky. V Chorvatsku se v té době již rozšířila slovanská abeceda - hlaholice, dochovaly se i některé písemné památky. Významných úspěchů dosáhla architektura, pevnostní i církevní stavby vynikaly monumentalitou a krásou. Chorvatští feudálové uznali západokřesťanskou církev za církev státní. V 11. a 12. století Benátská vláda svévolně stanovila obchodní cla na zboží dovážené nebo vyvážené z Dalmácie, zasahovala i do politického života s cílem omezit jejich rozkvět. Na začátku 13. století pomocí křížových výprav se Benátkám podařilo dobít Zadar a spolu s ním ovládnout dalmatské pobřeží. V tomto období si pouze Dubrovník zachoval samostatnost i přesto, že musel uznat svrchovanost Byzance nebo sicilského krále. V roce 1102 bylo Chorvatsko připojeno k Uhrám personální unií, Dubrovnická městská republika nadále zůstala samostatnou. V 13. až 15. století dosáhl Dubrovník a jeho přilehlé državy největšího úspěchu a vedoucí postavení na pobřeží Jaderského moře. V roce 1420 se podařilo Benátské republice obsadit většinu jadranského pobřeží včetně Istrie. Období, kdy území byla pod benátským znamením lva sv. Marka, znamenaly vrchol hospodářského a kulturního rozvoje většiny regionu. Část vnitrozemí však přešla pod nadvládu Habsburků. Když Osmanská říše dobila území okolních jižních států, častými vojenskými výboji se pokoušela nejen v Dalmácii převzít nadvládu nad městy, nebo získat tučné kořisti. Přesto se v 15. a 16. století stává celá oblast velmi prosperující. V té době byl velký rozvoj řemesel, zámořského obchodu, zemědělství, stavitelství a umění. Po objevení Ameriky a následných nových zámořských obchodních cest do Asie, poklesl zájem o oblast Středozemního moře. Tím dochází k pozvolnému úpadku hospodářství jednotlivých přímořských států. Osmanská říše v té době získala část Dalmácie až ke Splitu a přímořskou část pod Velebitem Rakousko-Uhersko. Nové poměry se nepříznivě projevily v dalším vývoji, nedostatek finančních prostředků zastavil rozvoj kultury a výstavby. Jen Dubrovník si zachoval jedinečné postavení, protože v té době sloužil jako bezpečná banka mnoha panovníkům, válečníkům, obchodníkům a snad i pirátům. Velké politické změny nastali Napoleonovým tažením na jadranské pobřeží. Část území připojil k Itálii, Dalmácii přešla k Rakousku. V roce 1809 Napoleon založil Ilyrskou provincii, jejíž součástí byla Istrie, Dalmácie až po boku Kotorskou včetně Dubrovníku. Po Napoleonském vojenském neúspěchu v Evropě, rozhodl vídeňský kongres roku 1815 o přidělení celého území Rakousku. Rakousko si svoji nadvládu udrželo následujících 100 let. Na spravovaném území byla úřední řeč pouze němčina a latina, ani ve školách se nesmělo vyučovat jiným jazykem. Správa země se uskutečňovala podle rakouských zákonů, na které dohlíželi dosažení úředníci z Vídně. Přesto došlo k reformě a rozvoji celé oblasti. Stavěli se školy, přístavy, loděnice, průmyslové továrny, silnice a železniční tratě. Na místní obyvatelstvo vzhledem k jejich negramotnosti zbyli jen podřadné práce, přesto hospodářská revoluce 19. století příznivě ovlivnila život městského i venkovského obyvatelstva. Rakousko během krátké doby vybudovalo silnou válečnou námořní armádu, Habsburkové vzápětí rozšiřovali svá území /Lombardie, Benátsko/ a vliv ve Středomoří. Istrie, Kvarner, Dalmácie a vnitrozemí jsou osidlovány Italy, za podpory rakouských úředníků. Jihoslované se ale obávali ztráty své staleté kultury, proto vznikaly obrozenecká hnutí, podobně jako v Českých a Slovenských zemí. V té době intelektuálové sjednotili spisovnou chorvatštinu a srbštinu v nový pravopisný celek v srbochorvatštinu. Když v revolučním roce 1848 Maďaři povstali, vojsko pod vedením hraběte Josipa Jelačiče pomohlo Habsburkům při potlačení revoluce, přesto chorvatské vnitrozemí dále zůstalo součástí Uher. Istrii a Dalmácii spravovala přímo Vídeň. Slovanské obyvatelstvo nesouhlasilo s touto rakouskou politikou a ve všech vrstvách sílil odpor proti Habsburkům a to vedlo ke vzniku národně osvobozeneckého hnutí. Ke sjednocení došlo teprve v roce 1905, kdy byla schválena rijecká rezoluce požadující samostatnost jihoslovanského státu Chorvatska s Istrií a Dalmácií.

Chorvaté jako součást Jugoslávie

Po první světové válce získává Itálie jako jedna z vítězných mocností v dané oblasti rozhodující vliv, aby se předešlo k italskému zisku dalších území, vzniká ukvapeně nový stát. V roce 1918 se stává větší část dnešního Chorvatska součástí mnohonárodnostního státu Království Srbů,Charvátů a Slovinců /Kraljevina SHS/. Srbská buržoazie však na sebe soustředila rozhodující moc, což vyvolávalo stálé náboženské a národnostní spory. Vnitropolitická krize se vyostřovala vzhledem k nespokojenosti široké veřejnosti. V září 1919 využil dané situace italský spisovatel Gabriele D´ Annuzio, se skupinou dalších osob obsadil Rijeku, kde vládl až do roku 1921. Itálie již před tím získala Istrii a po odstranění diktátora i Rijeku. Po převratu roku 1929 dochází k přejmenování Kraljeviny SHS na Království Jugoslávie, kde byla nastolena vojensko-monarchistická diktatura. Stát se ve své zahraniční politice orientoval na Francii a Československo. Později byla uzavřena Malá dohoda, vojensko-politický pakt s Československem a Rumunskem. Na základě této smlouvy mělo Československo na území Království Jugoslávie rozmístněna vojska včetně vlastního námořnictva. Mussoliniho italský fašismus a německý nacismus doléhají na nestabilní stát Království Jugoslávie. Za podpory německé tajné služby v roce 1934 provedli chorvatští nacionalisté v Marseille atentát na krále Alexandra. Království přebírá jeho syn Petr II, který je nucen se v roce 1940 sblížit s fašistickými státy a následně se připojit k vojensko-politickému bloku OSE. Proněmecké vedení však bylo vzápětí svrženo. Nově vzniklá vláda byla utvořena ze všech politických stran kromě fašisticky orientovaných, ale neměla dlouhého trvání. 6.4.1941 obsadilo zemi německé a italské vojsko. Z vůle Německa byl v roce 1941 vytvořen loutkový Nezávislý stát Chorvatů. V letech 1941 až 1945 se uskutečňovala ustašovská genocida na obyvatelstvu. Proti okupaci vznikl silný odpor. V některých částech vypuklo ozbrojené povstání, které přešlo k partyzánskému boji. Nejvýznamnější postavou se stal Chorvat Josip Broz zvaný Tito, který organizoval partyzánské hnutí a byl též jediným vrchním velitelem, který se zúčastnil přímo i bojových operací. V roku. 1945 vzniká Svazová republika Chorvatsko, později s přídavkem socialistická, která byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie /SFRJ/. Prvním předsedou vlády se stal J.B.Tito. V roce 1947 dohodami přechází Istrie k Chorvatsku. Když maršál Tito 1948 odmítl totalitní praktiky Sovětského svazu a diktát Stalina, Jugoslávie se zařadila do hnutí neangažovaných zemí. SFRJ zaváděla nový ekonomický systém založený na samosprávě. Volené dělnické rady se podíleli na rozhodování při řízení podniků a delegovaní občané měli zastupovat zájmy obyvatel. Skutečnost však ale byla jiná, šlo jen o formální řízení na všech úrovní. Za vlády J.B.Tita docházelo v Jugoslávii k mnohým chybám, často byli jeho odpůrci, rivalové a opoziční představitelé trestány vězením a izolací. Po Titově smrti 1980 se začaly objevovat rozpory v mnohonárodnostním státě. Srby ovládané politbyro dosazovalo do vysokých politických i hospodářských funkcí převážně občany srbské národnosti, kteří opět zvýhodňovali své blízké. Srbové tak získali vliv a i osobní profit na turistickém ruchu a na dalších výnosných odvětví. Jiné národnosti však měli obtížný přístup k výhodných úvěrům, exportu nebo lukrativním zakázkám. Jadranské pobřeží se stalo výnosným artiklem, kam na sezónní práce jezdili pracovníci ze všech Jugoslávských republik, kde zajišťovali potřebné služby, ale zisk plynul do Bělehradu. Průmyslově nejrozvinutější Chorvatsko, s největším příjmem z cestovního ruchu se nechtělo smířit se situací, že hlavní finanční zdroje jsou v Bělehradě neúměrně přerozdělovány do jiných republik. Řešením z této situace bylo vystoupení z federativního svazku Jugoslávie.

Samostatné Chorvatsko

V červnu 1991 na základě proklamace nezávislosti byla vyhlášena Chorvatská republika, což byl počátek občanské války a konfliktu s jugoslávskou armádou. V roce 1992 byla Chorvatská republika uznána většinou států světa. Jejím prvním prezident se stal Franjo Tudjman / zemřel roku 1999/. V srpnu 1995 získává po těžkých bojích chorvatská vláda kontrolu nad celým svým územím a tím i možnost v mírových podmínkách dokončit vytvoření demokratického státu. V téhož roku v americkém Daytonu podepsána dohoda o uspořádání hranic a dalších vztahů s nesvářenými stranami konfliktu. Na začátku roku 2000 nová vláda v čele s prezidentem Stipe Mesićem prosazuje politiku s úzkou spoluprací s EU, začleněním do evropských struktur a oživení ekonomiky státu.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!
Radek Banga: Bál jsem se usnout, aby otec mámu nezabil!